Regulamin

 1. Każdy uczestnik Poznańskich Dni Fantastyki 2012 (zwanych dalej PDF-ami) wchodząc na teren imprezy akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się jednocześnie przestrzegać warunków niniejszego regulaminu.
 2. Wszystkie osoby uczestniczące w PDF-ach mają obowiązek zapoznać się, zaakceptować i przestrzegać treści niniejszego regulaminu. Niedopełnienie tego obowiązku nie może być podstawą do ewentualnych roszczeń w stosunku do Organizatorów PDF-ów.
 3. Regulamin dostępny będzie:
  - na stronie internetowej www.pdf.drugaera.org,
  - w miejscu imprezy.
 4. PDF-y odbywają się w Empik School przy ul 27 Grudnia 17/19 w Poznaniu, w dniach 1-2 grudnia 2012r.
 5. Osoby nie przestrzegające regulaminu mogą zostać usunięte z terenu imprezy.
 6. Na terenie PDF-ów uczestnicy mogą przebywać od godz. 10:00 w sobotę do godz. 20:00 i w niedzielę  od 10:00 do 18:00.
 7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników na ciele, mieniu i umyśle.
 8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione.
 9. Zabronione jest wnoszenie na teren PDF-ów przedmiotów niebezpiecznych jak broń palna, broń biała (nie dotyczy to tzw. LARP-owej broni bezpiecznej), bokeny czy materiały wybuchowe lub toksyczne. Przedmioty te mogą zostać użyte do pokazów wyłącznie za zgodą Organizatora.
 10. Broń palna i pneumatyczna (ASG, paintball, hukowce i inne) wnoszona na teren imprezy musi mieć rozłączony napęd (odłączone akumulatory, puste zasobniki gazu), zwolnioną sprężynę oraz puste magazynki i komory nabojowe, a bezpieczniki ustawione w pozycji bezpiecznej. Uczestnik wchodząc na teren PDF-ów może zostać sprawdzony przez ochronę pod kątem spełnienia powyższych warunków. Odstępstwa od tej reguły (np. podłączenie napędu czy załadowanie amunicji hukowej na potrzeby pokazu) są możliwe wyłącznie za zgodą organizatora PDF-ów.
 11. Podczas trwania PDF-ów zabronione jest kierowanie broni czy jakiegokolwiek niebezpiecznego narzędzia w stronę innego uczestnika PDF-ów z wyjątkiem sytuacji, gdy udzielił na to wyraźną zgodę (np. podczas pozowania do zdjęć).
 12. Na terenie PDF-ów uczestnicy są zobowiązani do zachowania czystości i porządku.
 13. Na terenie PDF-ów obowiązuje całkowity spożywania alkoholu i zakaz palenia.
 14. Na terenie PDF-ów obowiązuje całkowity zakaz zażywania wszelkich środków odurzających i psychotropowych.
 15. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub psychotropowych mogą zostać usunięte z terenu PDF-ów.
 16. Każdy uczestnik PDF-ów zobowiązany jest do kulturalnego zachowania i podporządkowania się decyzjom organizatorów. Zastrzeżenia do decyzji organizatorów można zgłaszać koordynatorom imprezy – ich decyzja jest ostateczna.
 17. Za wszelkie szkody odpowiedzialność (w tym finansową) ponoszą sprawcy.
 18. Wszystkie materiały reklamowe, których obecność na konwencie nie została uzgodniona z Organizatorem konwentu, zostaną z terenu PDF-ów usunięte wraz z rozprzestrzeniającymi je osobami. Osoby te zostaną obciążone kosztem naprawienia ewentualnych szkód powstałych w wyniku ich działania.
 19. W przypadku konfliktu pomiędzy uczestnikami PDF-ów organem rozstrzygającym jest koordynator.
 20. Osoby przeprowadzające punkty programu zobowiązane są do oddania sali prelekcyjnej w stanie, w jakim została im wydana.
 21. Na terenie PDF-ów zabrania się powielania multimediów chronionych prawami autorskimi oraz handlu nielegalnymi ich kopiami.
 22. Organizatorzy PDF-ów nie ponoszą odpowiedzialności i nie utożsamiają się z opiniami wygłaszanami przez uczestników (w tym prowadzących punkty programu) podczas trwania konwentu.
 23. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren PDF-ów. Zakaz nie dotyczy zwierząt-przewodników osób niepełnosprawnych.